OSS (FAQ) for dk.kultur.sprog

Hvad er et dionym?

Et dionym er et ord, som optræder med to eller flere forskellige betydninger på samme tid i sproget. Her falder det ind under betegnelsen "homonymer" (ord med samme form, men forskellig betydning). Der vil ofte være tale om ord, der oprindelig har haft én betydning, som dele af befolkningen så stadig opfatter som den korrekte, og betydningerne vil ofte være modsatrettede.

Dionymet er også karakteriseret ved at brugeren kun kender og anvender ordet i en af betydningerne - hvorfor ordet kan give anledninger til misforståelser brugere imellem.

Et dionym kendes også ved, at man ikke eller kun med vanskelighed kan gætte sig til ud fra konteksten, hvilken betydning ordet bruges i. Her adskiller dionymet sig fra andre homonymer (fx "må" og "må", hvor betydningen "have lov til" eller "være nødt til" vil fremgå tydeligt af konteksten).

Udover dionym er udtrykkene "pendulord", "skizonym", "antagonym", "kontronym" og "dobbeltord" også blevet anvendt om fænomenet. Hverken terminologi eller definition ligger helt fast.

De følgende ord har været behandlet i dk.kultur.sprog. De er efterfølgende blevet slået op og "verificeret" som værende typiske eksempler på ord, som store grupper af befolkningen er uenige om betydningen af. (Kilder: Erik Hansen "Rigtigt dansk" 2. udgave 1993, Hans Reitzels forlag, og Pia Jarvad "Nye ord 1955-98", 1. udgave 1999, Gyldendals Forlag). Ældste betydning er nævnt først.

Angivelig

(Fra tysk "angeblich")
Betydning 1: efter hvad der siges. "Han er angiveligt rejst her til morgen" = man siger at han er rejst, men jeg ved det ikke 100%.
Betydning 2: påviselig, som kan bevises. "Der er angiveligt svindlet med regnskaberne" = jeg garanterer for at oplysningerne er sande.

Bekostning

(Betød oprindeligt "udgift". Findes i dag kun i udtrykket "på bekostning af", som bruges i to forskellige betydninger:)
Betydning 1: til ulempe for. "Fysik og matematik har fået flere timer på bekostning af dansk" = færre dansktimer.
Betydning 2: til fordel for. "Fysik og matematisk må nu indskrænke på bekostning af dansk" = flere dansktimer.

Bjørnetjeneste

(Fra la Fontaines fabel om den velmenende, men uheldige bjørn der ville jage en flue væk fra sin herres ansigt ved at lange fluen en med en stor tung sten og dermed påførte den stakkels mand et fatalt kraniebrud).
Betydning 1: en tjeneste man helst ville have været foruden = på trods af din gode vilje gjorde du mere skade end gavn
Betydning 2: en tjeneste man er glad for = det du har gjort for mig er en stor hjælp.
Betydningsforskydningen forklares med bjørnens nyere status som nuttet og ufarligt legetøjs- og tegneseriedyr (teddybjørn, Peter Plys).

Forfordele

(Fra tysk: vervorteilen).
Betydning 1: give for lidt. "Børnene delte en pose Matador Mix og som sædvanlig blev stakkels Bertel forfordelt" = han fik mindre end de andre.
Betydning 2: give for meget. "Børnene delte en pose Matador Mix og som sædvanlig blev den forkælede Bertel forfordelt" = han fik mere end de andre.
Forklaring: I tysk kan man se grundordet Vorteil = fordel. Den ældre, oprindelige tyske betydning kan ses i Luthers bibeloversættelse, hvor det betyder noget andet end det, de tyske hjemmelsmænd tror (sådan som jeg forstår deres udlægning), idet ordet ofte står i sammenhæng med snyderi og bedrageri, altså at man snyder eller bliver snydt (fx Paulus' brev til Thessalonikerne, 4,6). Betydningen ligger altså meget nær ved "forfordele negativt". Man har i øvrigt på tysk ord"parret" bevorteilen = favorisere, begunstige, - over for benachteiligen: behandle dårligere end andre, forfordele negativt, diskriminere. I begge verber er grundordene Vorteil og Nachteil tydelige for sprogbrugeren. Men på dansk har accentflytningen fra forFORdele > FORfordele bevirket, at vi snarere ser roden som forDEle (altså tysk verteilen), og det giver vel anledning til betydningsændringen. (PEJ)

Forrige, næste

Ordene "forrige" og "næste" falder ikke 100% ind under definitionen på dionymer, men opfattes så forskelligt, at ordet kan svække den sproglige præcision. Forrige betyder altid noget, der i tid ligger forud for nu. Men hvor længe? Forrige torsdag kan betyde "sidste torsdag" men bruges også i betydningen "torsdagen før sidste torsdag". Forrige år er for nogle (i år 2001) lig med år 2000, mens andre mener år 1999. Næste opfører sig på samme måde. "Næste stoppested" kan være første gang bussen holder - men kan også betyde "anden gang bussen holder". "Næste tirsdag" kan være nu på tirsdag - men kan også betyde tirsdagen efter førstkommende tirsdag.

God, godt

Betydning 1: lidt over. "Denne Arne Jacobsen-stol koster godt 100 kr" = en hundredekroneseddel plus lidt mere.
Betydning 2: lidt under. "Denne Kaare Klint-stol koster godt 100 kr" = du får penge tilbage på en hundredekroneseddel.
Forklaring: Godt og knap(t) er gamle betegnelser som har med mål at gøre. En god skæppe/alen/pot = en skæppe hvor der er mere i, en alen der er længere end den skal, en pot der er større end den skal; en knap skæppe/alen/pot = en skæppe hvor der er for lidt i, osv. Et godt mål = et mål der er for stort; et knapt mål = et mål der er for lille. 10 tønder øl i godt mål betyder at tønden er større end den skal være; 10 tønder øl i knapt mål betyder at tønden er mindre end den skal være. Deraf har man så brugt godt og knap(t) til at betegne mængder der er henholdsvis over og under den aftalte mængde, og i videre forstand at der er mere end eller mindre end en vis mængde. (TT)

Imødegå

Betydning 1: modsige, søge at hindre.
Betydning 2: komme venligt i møde.
Betydningsforskydningen forklares med påvirkning dels fra udtrykket "at gå i møde", dels fra ordet "imødekomme", som begge er positive i deres betydning.

Laps

(Fra nedertysk "Laps" = tåbeligt menneske, besl.m. tysk "Laffe" = nar)
Betydning 1: mand der er overdrevent elegant i sin påklædning . " Den amerikanske forfatter Tom Wolfe ligner en rigtig laps i sin hvide silkehabit".
Betydning 2: mand der er sjusket i sin påklædning. "Studieværten var selv et studie i forfald: En laps med nusset t-shirt og store uklædelige huller i sine Levi's".
Betydningsforskydningen forklares med associationen til lap/lapper (i tøjet).

Lemfældig

Betydning 1: omhyggelig, mild, overbærende, lempelig. "Dommeren tog hensyn til at hun havde 16 børn og gav en lemfældig straf".
Betydning 2: skødesløs. "Myndighederne er mildt sagt lemfældige, når de behandler asylansøgninger".

Menneskealder

Betydning 1: et menneskes levealder, ca. 70 år. Her henvises til Salmernes bog 90.10: "Vore livsdage er halvfjerdsindstyve år, og kommer det højt, da firsindstyve".
Betydning 2: den typiske tidsafstand mellem generationerne, nemlig omkring 30 år.

Overhøre

(Fra tysk "ûberhören")
Betydning 1: undlade at høre eller lade som om man ikke hører - frivilligt eller ufrivilligt. "Jeg overhørte hans tåbelige bemærkning" eller "Jeg overhørte fuldstændig at vi blev kaldt ud til flyet".
Betydning 2: høre noget (som ikke er henvendt til en selv). "Jeg overhørte deres meget interessante samtale om ligtorneplastre".
En sidebetydning er "at eksaminere". "Han blev overhørt i Ciceros taler".

Overse

Betydning 1: ikke at lægge mærke til. "Jeg overså stavefejlen i hans stil" (og gav ham derved en bedre karakter end han burde have haft)
Betydning 2: ignorere. "Jeg overså stavefejlen i hans jobansøgning" (jeg ville ikke kassere ham på forhånd på grund af en banal skrivefejl".

Overstå

Betydning 1: at blive færdig med noget ubehageligt. "Pyha, nu er eksamen heldigvis overstået".
Betydning 2: at blive færdig (neutralt). "Da vi havde overstået brylluppet, tog vi på bryllupsrejse til Maldiverne".

Patetisk

(Fra græsk pathetikos, afledt af "pathos" = lidelse)
Betydning 1: højtidelig, følelsesladet, højstemt. "Han holdt en patetisk tale for sin far".
Betydning 2: som vækker medynk på en latterlig måde. "Det var patetisk at høre ham hyle og jamre".

Rimelig

(Fra "rime", som rimer eller stemmer overens med virkeligheden/fornuften)
Betydning 1: ganske god, passende eller fornuftig, anstændig, retfærdig. "Vi fik en rimelig rummelig aftale"
Betydning 2: temmelig, meget. "Han var rimelig sur", "Det er rimelig endelige vilkår".

Tosproget

(Er i sig selv et ord af nyere dato (ca. 1963))
Betydning 1: (positivt) Man behersker 2 sprog næsten lige godt (bilingval). "Det er svært at skaffe tosprogede lærere til folkeskolen".
Betydning 2: (negativt) Man har et andet hovedsprog end dansk. "Det er et stigende problem med alle de tosprogede elever i folkeskolen".

Virak

(Fra tysk "Weihrauch", vie-røg = hellig røg (som i vie-vand). Oprindeligt brugtes ordet i denne helt håndgribelige betydning, man bragte guld, myrrha og virak som offer til guderne.)
Betydning 1: ros, smiger, æresbevisninger. "Jeg er bange for at al den virak vil stige ham til hovedet".
Betydning 2: postyr, ballade. "Der var megen virak i kølvandet på Hafnia-skandalen". "De smed tomater efter Nyrup men han tog virakken i stiv arm".

Herunder er tilføjet nogle 'boblere'. Disse er ord, som har været bragt op, men hvor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at få afklaret, om disse ord er dionymer, eller om der blot er tale om enkeltstående eksempler på sproglige fejl eller om en anden type "dobbelte ord", som ikke er egentlige dionymer.

Herostratisk berømt

(Fra græsk sagn om Herostratos, som i sin iver for at blive berømt satte ild til Artemis-templet)
Betydning 1: som er blevet berømt pga. dårlig karakter, ugerninger og lign. "Hans herostratisk berømte bemærkning om at Danmark er for lille et sprogområde til at have sin egen ballet".
Betydning 2: meget berømt.

I vælten

Betydning 1: in, populær, oppe i tiden (positivt)
Betydning 2: i søgelyset (neutralt - ordet kan anvendes negativt).

Systemskifte

Betydning 1: udskiftning af samfundsorden, fx fra socialistisk til kapitalistisk
Betydning 2: nærmest synonym med "regeringsskifte"
Ordets gyldighed som dionym har været diskuteret, fordi der er tale om en glidende udvidelse af ordets betydning snarere end om to modsatrettede betydninger.

(ES, PBN)

Rettet 3. October 2016